Terapia psychologiczna skierowana jest do dzieci, u których obserwujemy:

 • lęki, nerwice, fobie,
 • ADHD, nadpobudliwość psychoruchową,
 • Zespół Aspergera,  Autyzm, całościowe zaburzenia rozwoju,
 • nieśmiałość,  trudności emocjonalne i społeczne,
 • agresja, trudności w kontaktach rówieśniczych,
 • problemy wychowawcze,
 • problemy z radzeniem sobie ze stresem.

Do zadań naszych psychologów należy w szczególności:

 • Prowadzenie badań psychologicznych osób zgłaszających się do poradni
 • Dokonanie diagnozy, sformułowanie zaleceń i działań naprawczych
 • Opracowywanie opinii
 • Prowadzenie doradztwa psychologicznego oraz ustalanie metod pracy
 • Umożliwiających eliminowanie przyczyn ewentualnych zaburzeń i niepowodzeń
 • Prowadzenie różnego rodzaju form psychologicznej terapii indywidualnej i grupowej
 • Opracowywanie programów terapii i rozwoju
 • Popularyzowanie wiedzy psychologicznej w taki sposób, aby poprzez określone zabiegi i sposoby działania z pacjentem, doprowadzić do usunięcia przyczyny, a tym samym rozwiązania problemu.

Zatrudniani przez naszą Poradnię specjaliści udzielając rzetelnej i kompleksowej pomocy psychologicznej, pracują z wielkim oddaniem i zaangażowaniem, takim, jakiego wymagają sprawy naszych klientów.

W procesie profesjonalnej psychologicznej diagnozy jaką prowadzimy, działania pomocowe są zgodne z aktualnym stanem wiedzy psychologicznej i pedagogicznej, a metody i narzędzia diagnozy (zarówno testowe jak i poza testowe) są najwyższej jakości. W każdym procesie diagnostycznym bierzemy pod uwagę więcej niż jedną metodę diagnostyczną badającą diagnozowany problem.

Trafna diagnoza psychologiczna pomaga w:

 • przeprowadzeniu skutecznej terapii zaburzeń i trudności,
 • doborze metody oraz formy prowadzenia terapii,
 • prowadzeniu terapii w taki sposób, aby poprzez określone zabiegi i sposoby działania z pacjentem, doprowadzić do usunięcia przyczyny, a tym samym rozwiązania problemu.